Algemene voorwaarden OVUM Design, Brederolaan 23, 2016 AA Heemstede

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen OVUM design en de
hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. OVUM heeft op al deze verbintenissen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OVUM, voor de uitvoering
waarvan door OVUM derden dienen te worden betrokken.

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van OVUM en zijn directie.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. OVUM en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,
dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest. van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9. Indien OVUM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat OVUM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van OVUM zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. OVUM kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is OVUM daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OVUM anders aangeeft Een samengestelde prijsopgave verplicht OVUM niet
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen OVUM en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Wederpartij OVUM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. OVUM dient daarbij een redelijke termijn te worden
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. OVUM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. OVUM is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan OVUM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

6. Indien OVUM gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, OVUM ter beschikking
heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk
is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor
in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd
of verlaagd. OVUM zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst
kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid
van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is OVUM gerechtigd om daaraan
eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen OVUM bevoegde persoon en de
Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van OVUM.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan OVUM een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien
dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.

10. OVUM op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan OVUM een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien
dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van het geen waartoe hij jegens OVUM
gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van
OVUM daardoor direct of indirect ontstaan.

13. Indien OVUM bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is OVUM onder navolgende
omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder
voorbehoud is opgegeven.

 a. Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan OVUM toekomende bevoegdheid of een op OVUM rustende
verplichting ingevolge de wet;

c. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de
prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, tenzij OVUM alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop
zal plaatsvinden.


Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.OVUM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst ter stond en met directe ingang
te ontbinden, indien:

d. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

e. na het sluiten van de overeenkomst OVUM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

f. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

g. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van OVUM kan worden gevergd dat hij
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is OVUM gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.

h. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van OVUM kan
worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is OVUM gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OVUM op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien OVUM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien OVUM op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling,
terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OVUM, zal OVUM in overleg met de Wederpartij zorg dragen
voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij
toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan OVUM is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de
Wederpartij in rekening gebracht. OVUM zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang
van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door OVUM genoemde termijn te voldoen,
tenzij OVUM anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover
het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het OVUM vrij om
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van OVUM
op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.


Artikel 5 Overmacht

1. OVUM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop OVUM geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor OVUM niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. OVUM heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
OVUM zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. OVUM kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan vier maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien OVUM ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is OVUM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden voor of bij levering, op een door OVUM aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door OVUM aangegeven. OVUM is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in
verzuim. De Wederpartij is als dan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de
wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. OVUM heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente.
4. OVUM kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. OVUM kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van het geen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien OVUM echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door OVUM in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van OVUM totdat de Wederpartij
alle verplichtingen uit de met OVUM gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door OVUM geleverde zaken, die in gevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van OVUM veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om OVUM daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffing en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan
OVUM ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is OVUM gerechtigd tot deze penningen. Voor
zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens OVUM bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval OVUM zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan OVUM en door OVUM aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van OVUM zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door OVUM te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel
genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze
voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. OVUM kan in dat geval andere garantie- en overige
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het
geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door OVUM verstrekte garantie een zaak
betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak
ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de
Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van OVUM, de Wederpartij of derden aan de
zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd
die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar OVUM geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de
Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen
binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan OVUM te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving en foto’ s OVUM in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging
of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn
voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal OVUM de gebrekkige zaak
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van OVUM, vervangen of zorg dragen
voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan OVUM te retourneren en de eigendom daarover aan OVUM te
verschaffen, tenzij OVUM anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van OVUM daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien OVUM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. OVUM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OVUM is uitgegaan van door of namens de
Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. OVUM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

i. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

j. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OVUM aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan OVUM toegerekend kunnen worden;

k. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. OVUM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfs of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking
niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien OVUM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OVUM beperkt tot maximaal
driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.

7. De aansprakelijkheid van OVUM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van OVUM of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
 OVUM en de door OVUM bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling
zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en
verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij OVUM van zodanige non-conformiteit in kennis heeft
gesteld.


Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in
de macht van de Wederpartij worden gebracht.


Artikel 12 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart OVUM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan OVUM toerekenbaar is.

2. Indien OVUM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden OVUM zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OVUM, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OVUM en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 13 Intellectuele eigendom

1. OVUM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. OVUM heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van
de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OVUM partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.


Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 01-01-2011.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van
de rechtsbetrekking met OVUM.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.Facebook Logo
Instagram Logo
Linkedin Logo